Privacy- en cookieverklaring

In deze privacy- en cookieverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel.

Privacyverklaring Uitvaartzorg VAN DAVID
Uitvaartzorg VAN DAVID is een uitvaartonderneming, werkzaam in de regio Utrecht en bekend onder KvK nummer 7391 9187. Ik begeleid en verzorg uitvaarten.

Voor het kunnen uitvoeren van mijn dienstverlening verwerk ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werk ik daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

• duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacy verklaring;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• jou eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
• jouw gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht word;
• wanneer ik jouw gegevens deel, afspraken maak met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
• passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken;
• jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage bied, corrigeer of verwijder.

Uitvaartzorg VAN DAVID is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

Afhankelijk van de diensten, kan ik de volgende persoonsgegevens van je verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Betalingsvoorkeuren en IBAN-nummer
• Polisnummer uitvaartverzekering of depotnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief via correspondentie en/of telefoon aan mij verstrekt.

Persoonsgegevens hebben, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, alleen betrekking op natuurlijke personen; gegevens van overleden personen zijn geen persoonsgegevens. De persoonsgegevens van overleden personen mogen gebruikt worden zonder toestemming zolang de privacy van de levende personen niet in het geding is.

Verder verwerk ik geen bijzondere persoonsgegevens zoals ras, godsdienst, burgerservicenummer (BSN) en zal hier dus nooit om vragen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk de persoonsgegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:
• voor het kunnen uitvoeren van mijn dienstverlening;
• je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
• het afhandelen van jouw betaling;
• voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Deze gegevens verzamel ik op basis van de volgende drie grondslagen:
• de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
• toestemming van de betrokken persoon;
• de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Beveiligen en bewaren
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via uitvaartzorg@vandavid.nl

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

Back-ups worden systematisch verwijderd. De dagelijkse back-up wordt na 30 dagen verwijderd. De maandelijkse back-up wordt na 12 maanden verwijderd.

Verstrekking aan derden
Ik verstrek jouw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer ik jouw gegevens aan derden verstrek, zorg ik er onder andere (met een verwerkersovereenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Ook kom ik hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Ik blijf te allen tijden verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Ik raad je dan ook aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik gaat maken.

Gebruik social media kanalen
Wanneer jij met Uitvaartzorg VAN DAVID communiceert via Social Mediakanalen zoals WhatsApp, Facebook en Twitter, kan het zijn dat Uitvaartzorg VAN DAVID persoonlijke informatie over jou ontvangt. Uitvaartzorg VAN DAVID gebruikt deze gegevens om zo goed mogelijk te reageren op jouw verzoek. Naast de privacyverklaring van Uitvaartzorg VAN DAVID, geldt ook de privacyverklaring van de betreffende Social Mediakanalen. Lees deze privacy- en cookieverklaringen dan ook goed door.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Uitvaartzorg VAN DAVID gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Uitvaartzorg VAN DAVID gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Statistisch onderzoek

Uitvaartzorg VAN DAVID streeft ernaar om je websites en/of applicaties van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren. Hiervoor is het noodzakelijk dat Uitvaartzorg VAN DAVID regelmatig statistisch onderzoek uitvoert zodat ik, waar nodig, aanpassingen in mijn websites en/of applicaties kan aanbrengen.

Uitvaarzorg VAN DAVID kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van jouw informatie. Alleen ik heb voor dit doel toegang tot jouw Informatie. De resultaten van het onderzoek zijn altijd geaggregeerd. Dat betekent dat de gegevens in het onderzoeksresultaat niet persoonlijk tot jou te herleiden zijn.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Je heb het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je beheer in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar uitvaartzorg@vandavid.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw eigen privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heb om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze privacy- en cookieverklaring is in werking getreden op 21 januari 2020.

Bel bij een overlijden

(dag en nacht bereikbaar) 

Mail: uitvaartzorg@vandavid.nl

Bezoekadres: Maliebaan 80A | Utrecht

Postadres: Postbus 13050 | 3507 LB  Utrecht

Whatsapp openen
1
💬 Kan ik je helpen?
Als je wilt kun je je vraag sturen via whatsapp.